•  
Informacja prawna
Warunki korzystania:
 
Udostępnione w serwisie SIPPT Powiatu Tarnobrzeskiego dane mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej oraz mogą posiadać zróżnicowany stopień aktualności i szczegółowości.
 
Zawarte w serwisie SIPPT Powiatu Tarnobrzeskiego informacje oraz wygenerowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych.
 
Ochrona prawna
 
Serwis SIPPT Powiatu Tarnobrzeskiego może być wykorzystywany jedynie w niezarobkowych zastosowaniach prywatnych lub naukowych, w zakresie dozwolonym ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 90 poz 631 z późn. zm.)
 
Powiat Tarnobrzeski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z serwisu SIPPT.
 
Dane Numerycznego Modelu Terenu oraz Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu, będące treścią niniejszego opracowania, są materiałem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287). Osoby korzystające z tych materiałów nie mają prawa do ich zwielokrotniania, sprzedawania, udostępniania lub w inny sposób wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania ich treści w całości bądź we fragmentach, w szczególności do ich przesyłania lub udostępniania w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 
 
AKCEPTUJĘ WARUNKI NIE AKCEPTUJĘ WARUNKÓW